PROGRAMAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER

Programarea inspecțiilor mai poate suferi modificări în funcție de dosarele depuse.

Anunț înscriere în clasa pregătitoare an școlar 2024-2025

Managementul cazurilor de violență https://www.edu.ro/management_cazuri_violenta

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DE PREDARE

Anunț concurs ocupare post educatoare

BURSE  ŞCOLARE 2023-2024

ANUNȚ CONCURS

Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu  organizează concurs pentru ocuparea unui post didactic de educatoare, conform art 104 alin (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022 și art. 3 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Probele concursului se vor desfășura la sediul din Bd. Ecaterina teodoroiu Nr. 88 bis, Tg-Jiu, jud. Gorj, conform calendarului.

Nr. crtDenumirea postuluiUnitatea de învățământViabilitatea postuluiNr. oreStatutul postuluiDisciplina de concurs pentru proba scrisăAvize, atestate, cerințe speciale
1.EducatoareȘcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu31.08.2024 sau până la revenirea titularului la post25Rezervat (concediu medical, urmat de concediu de risc maternal)Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în gradinița de copii.Nu necesită
2Prof. înv. primarȘcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu31.08.202420Plata cu ora A doua șansăLimba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar (invațamant primar in limba romanaNu necesită
3MatematicăȘcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu1,75 h/s Plata cu ora A doua șansăMatematicăNu necesită
4Educație muzicalăȘcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu4,7 ore/s Plata cu ora A doua șansăArteNu necesită
5Orientare și consiliere vocaționalăȘcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu3,5 h/s Plata cu ora A doua șansăOrientare și consiliere vocaționalăNu necesită

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa cererea tip de înscriere (Anexa nr. 1 la Metodologie, aprobată prin Ordin nr. 4959/2013, cu modificările ulterioare) și vor depune dosarul cu documentele justificative la secretariatul Școlii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu”” Tg – Jiu, în perioada prevăzută în calendar.

DOSARUL VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior sau în anul școlar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu, din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;
 2. copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;
 3. copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 4. copia deciziei inspectoratului școlar sau a intreprinderii de intrerupere a activității (dacă este cazul);
 5. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 6. adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățămant (dacă este cazul);
 7. copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidență a salariaților;
 8. avizul medical, emis de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 9. adeverință/adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/unitățile de învăţământ la care am fost angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi;
 10. declarație pe propria raspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepartat(ă) din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecatorească definitivă de condamnare penală;
 11. certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original (În cazuri excepționale, dacă un candidat nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă);
 12. cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei.

Conform art. 67 alin (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022:

La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii şi de pregătire psihopedagogică prevăzute, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale, sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice şi nu îndeplinesc condiţiile legale de pensionare pentru limită de vârstă. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii:

 1. nu prezintă un document medical emis de un medic de medicină a muncii/cabinet de medicină a muncii din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică;
 2. au fost condamnate penal definitiv pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării;
 3. au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului
 4. individual de muncă.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 • Conform Programei pentru Limba și literatura română, Pedagogia preșcolară și Metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, aprobată prin OMEC nr. 5975/2020 pentru concursul naţional în specialitatea postului didactic.
 • Conform Programei Pentru Limba Si Literatura Romana Si Matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane/ comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii/ matematicii si explorarii mediului in invatamantul primar (invatamant primar in limba romana)
 • Conform Programei Titularizare Matematica 2023
 • Conform Programei Titularizare Educație Muzicală 2023, Educație Plastică 2023

NOTĂ:

Membrii comisiei de organizare și desfășurare a concursului au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către un membru al comisiei de organizare și desfășurare a concursului.

   Director,                                                      Comisia de organizare și defășurare  a concursului,                                                                              

Prof. Nănuț Iulia Carmen

Programul ,,A doua șansă” – an școlar 2023-2024

Conform OME 3062/2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea Programului ,,A doua șansă „, cadrele didactice care doresc să fie încadrate în regim de plata cu ora vor depune cerere la secretariatul unității de învățământ până pe data de 28.09.2023.

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice în cadrul etapelor de mobilitate în anul școlar 2023-2024

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR8:00-13:00

 • activități de dezvoltare personală
 • activități tematice/pe domenii experiențiale
 • jocuri și activități alese și recreative

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023

Școala Gimnazială  „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu își redeschide porțile pentru a porni împreună cu preșcolarii și elevii noștri pe drumul cunoașterii.

    Festivitatea de deschidere a noului an școlar se va desfășura luni, 5 septembrie 2022, în curtea interioară a unității de învățământ, după următorul program:

 • ora 09:30, preșcolarii și elevii claselor pregătitoare, I, a II-a, a III-a, și a IV -a,  clase care vor funcționa în program  dimineața;
 • ora 11:00, elevii din clasele V-VIII, clase care vor funcționa în program după-amiaza.

    În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, se va respecta programul stabilit pentru deschiderea anului școlar, cu activități specifice în sălile de clasă alocate, preșcolarii și elevii fiind însoțiți de profesorii pentru învățământ preșcolar/primar și diriginți.

    Părinții elevilor își pot însoți copiii în curtea școlii.  

REPARTIZAREA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA CLASA PREGĂTITOARE

Criterii de acordare tichete sociale

Înscriere în Clasa Pregătitoare an școlar 2022-2023

Simpatici pitici, însoțiți de iubitorii lor părinți, sunt invitați joi, 7 Aprilie, între orele 12.00- 13.30, să exploreze curioși Școala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu, cu prilejul Zilei Porților Deschise. Vă așteptăm cu mult drag!

Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023

Admiterea în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023

Înscrierea pentru programul ,, A Doua Șansă” – an școlar 2022-2023